Gå til innhold

Personvernerklæring for Selli Rehabiliteringssenter

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Selli Rehabiliteringssenter ansvarlig for institusjonens behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre pasienter:

Navn, kjønn, fødselsdato, personnummer, adresse, telefonnummer og navn og kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.

 

 

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysningene for å kunne yte helsehjelp i forbindelse med pasientens rehabiliteringsopphold ved Selli Rehabiliteringssenter.

 

Grunnlaget for behandlingen

Institusjonen har en rettslig forpliktelse, jf. Helsepersonellovens § 39, til å nedtegne eller registrere opplysninger i en journal for den enkelte pasient.

 

 

Innhenting av personopplysninger

Personopplysningene vi har registrert på pasienten er hentet fra henvisningen fra sykehuset/ fastlegen, i tillegg til personopplysninger innhentet ved samtale med pasienten under innskriving på Selli.

 

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Institusjonen har en rettslig forpliktelse, jf. Helsepersonellovens § 45 a, til å oversende epikrise til innleggende eller henvisende helsepersonell, til det helsepersonellet som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging, og til pasientens fastlege. Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området eller til internasjonale organisasjoner.

 

 

Sletting av personopplysninger

Etter krav fra den journalopplysningene gjelder, eller av eget tiltak, skal helsepersonell som nevnt i § 39 slette opplysninger eller utsagn i journalen, dersom dette er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, ikke strider mot bestemmelsene i eller i medhold av arkivloven §§ 9 eller 18 og:

  1. opplysningene er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder eller
  2. opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp.

 

Dersom krav om sletting avslås, skal kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen.

Avslag på krav om sletting kan påklages til Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen mener at sletting kan være i strid med arkivlova §§ 9 eller 18, skal det innhentes uttalelse fra Riksarkivaren.

 

 

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler pasientens personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at pasienten kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

 

Personvernombud

Vi har ikke et personvernombud, men daglig leder påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer pasientens personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Foruten helsepersonell ved institusjonen er det bare resepsjonist og bookingansvarlig som har tilgang til det pasientadministrative journalsystemet.

 

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, anmodning om retting og sletting kan sendes skriftlig til helsefaglig leder på følgende e-post adresse: christian.hoff@selli.no

Kontaktinformasjon  til institusjonen:

Selli Rehabiliteringssenter

Tanemsbruvegen 25, 7540 Klæbu

Tlf. 72 83 43 00, www.selli.no

 

Med vennlig hilsen

 

Jørn Sand

Daglig leder
Selli Rehabiliteringssenter